استعلامات مدارک و اسناد

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم :معین رجبی چافی کد ملی :۴۳۱۱۷۰۶۹۳۶کد طلبگی:۱۶۸۳۳۶ مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی Name:Moin Rajabi ChafiElementary English course The certificate issued with the following specifications is correct.

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم :محمد رسول کریمی احمد آبادی کد ملی :۵۶۱۰۰۱۸۴۷۱کد طلبگی:۱۴۴۰۹۴ مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name:Mohammad Rasool Karimi AhmedabadiElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم :عسکر درخشان دوست کد ملی :5509907398کد طلبگی:67528 مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name:Askar Derakhshan DostElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم :حسین زارعی کد ملی :2420525809کد طلبگی:91847 مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name:Hossein ZareiElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم : سید مرتضی فرید موسوی کد ملی : 1742042597کد طلبگی: 95701 مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name: Seyyed Morteza Farid MousaviElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم : مهدی خلیلی کد ملی : 2741917868کد طلبگی: مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name: Mahdi KhaliliElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم : ابراهیم خمیسی کد ملی :۱۸۲۹۸۹۹۹۷۱کد طلبگی:۷۷۹۶۶ مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name: Ebrahim KhamisiElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم : تقی علیزاده کد ملی : Passport : P05788372کد طلبگی: ——- مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name:Taqi AlizadaElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم : محمد مهدی عربی کد ملی :۴۴۲۱۳۱۴۳۴۱کد طلبگی: ۱۷۵۲۴۳ مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name:Mohammad Mehdi ArabiElementary English course

Read More »

استعلام مدرک زبان انگلیسی

صدور مدرک از طریق سامانه یکپارچه استعلامات (مدارک و اسناد ) با مشخصات فرد ذیل مورد تایید می باشد. آقا/ خانم :محمدجواد عباسی کد ملی : 5030061517کد طلبگی: 93851 مدرک صادره : تکمیل دوره آموزش مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی The certificate issued with the following specifications is correct. Name: Mohammad Javad AbbasiElementary English course

Read More »